Mapa stránok Dnes je streda , 20. október 2021, meniny má Vendelín , zajtra Uršuľa
Počasie
Správy SME
Prokurátor z kauzy Judita prehovoril: Bodala v afekte, cítila ohrozenie
Na jej verzii nesedeli nože, rany ani stopy krvi.
Dobré ráno: Squid game spôsobil ošiaľ, pritom nejde o nič originálne
Už niekoľko týždňov ide o najsledovanejší seriál.
Kollára treba kúpiť alebo vyhodiť (komentár)
Sme rodina premiérovi blokuje kľúčové reformy.

Aktuality

Výzva od Okresného úradu Trebišov, odbor pozemkový a lesný odbor

OKRESNŸ ÚRAD TREBIŠOV

pozemkovÿ  a lesny odbor

 

 Trebišov 30.04.2021


 

Vec

Žiadosf o zverejnenie vyzvy - upozornenie

 

Okresny úrad Trebiśov, pozemkovy a lesny odbor ako príslušnÿ správny orgán štătnej správy na úseku ochrany po1’nohospodársl‹ej pôdy pod1’a zákona č. 219/2008 Z. z., ktorÿm sa meni a dopÍña  zákona  č. 220/2004  Z. z.  o ochrane  a využívaní  po1’nohospodárskej pôdy  a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia životnélio prostredia a o zmene a doplnení nielctorÿch zákonov v znení neskorśích predpisov, zabezpečuje vÿkon štátnej správy pod1’a § 23 citovaného zálcona (d’alej len zákona).

 

Na základe poznatkov získanych pri vykone štátnej správy na úseku pol’no1iospodărstva tunajší  úrad zist’uje,  že neustále pribúdajú plochy  neobrábanej  po1’nohospodărslcej pôdy   a zaburinenć plochy, preto vyzÿvaine všetkÿcli vlastiúkov, nájomcov a sprăvcov pozenikov, aby udržiavali svoje pol’nohospodärske a nepo1'nohospod•arske pozemky v nezaburinenom stave pravidelnym, dôslednym a predovšetkym včasnÿin odstránením  burín, tak aby nedošlo k icli šíreniu na susedné pozemky. Kañdoročne upozorńuje vlastníkov a užívatel'ov po1’nohospodárskej pôdy na ich v zákone zakotvenú povinnost’ riadnej starostlivosti o pol’nohospodársku pôdu. Zaburinenie pozemkov v innohych prípadocli ohrozuje ekologickú stabilitu územia a zároveñ nie je zachovaná funkčná spätost’ prírodnych procesov v krajinnom prostredí. Následne dochádza k šíreniu burín a dochádza k poškodzovaniu a degradáeii po1’nohospodärskych pozetulcov ako aj k sfaženiu po1’nohospodárske1io obhospodarovania.

 

V tomto období je otăzka zaburinenia pozemkov a ich odstraííovania aktuálna, preto Okresny úrad Trebišov, pozemlcovy a lesnÿ odbor

u p o z o r ñ u  j e     a      v v z ý  v a

 

všetkÿch vlastníkov, nájomcov a spt‘ávcov pol’nohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosf o pol’nohospodărsku pôdu ako to ustanovuje § 3 citovaného zăkona. Konkrétne každÿ vlastník, năjomca a sprăxca po1’nohospodárskej pôdy je povinnÿ:

 

- vykonávat’ agrotechnické opatrenia zainerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií po1’nohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej pośkodením a degradáciou, predchádzat’ vyskytu a šíreniu burín na neobrábanÿch pozemkoch,


- zabezpećit’ využívanie pol’nohospodărskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologîckă stabilita územia a bola zacliovană funkčná spätost’ prírodnych procesov v krajinnom prostredia usporiadat’ a zosúladit’ po1’nohospodársky druh pozemku s jcho cvidenciou v katastri.

 Ten, kto svojou nećinnost’ou spôsobí zaburinenie pol’nohospodárskeho pozemku alebo nepo1’nohospodárskeho pozemku v blízkosti po1’nohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnost’ uloženú orgánom ochrany pol’nohospodárskej pôdy sa dopustí sa priestupku (fyzická osoba) alebo správneho deliktu (právnickă osoba alebo fyzická osoba podnikatel’) podl’a § 25 a § 26 zäkona ć. 220/2004  Z. z. o ochrane a využívaní pol’nohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Ak sa osoba dopustí priestupku, správny orgăn mûže uložit’ za priestupok pokutu do vÿšky 330 € a osobe, ktorá sa dopustí správneho deliktu, správny orgán uloží pokutu až do vÿśky 33 200 €.

 Splnenie povinností v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní pol’nohospodárskcj  pôdy  a o zmene  zákona  č.  245/2003  Z.  z.  o integrovanej   prcvcncii a kontrole znečist’ovania  životného  prostredia  a o zmene  a doplnení  niektorych  zákonov v znení neskorších predpisov budc śtátna správa na úseku ochrany pol’nohospodărskej pôdy aj v tomto roku kontrolovat’.

 Z uvedeného dôvodu Vás žiadame v čo naikratšom možnom termíne o odvvsielanie vjzvy cestou mestskćho, obecného rozhlasu a zabezpečenie vyvesenia oznamu na úradncj tabuli prístupnej verejnosti.

 

   Ing. Śtefan Hlebaško

          vedúci odboru


4. 5. 2021 23:58:02
Kalendár
sepoktóber 2021nov
poutstštpisone
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Správy Új szó