Mapa stránok Dnes je streda , 20. október 2021, meniny má Vendelín , zajtra Uršuľa
Počasie
Správy SME
Prokurátor z kauzy Judita prehovoril: Bodala v afekte, cítila ohrozenie
Na jej verzii nesedeli nože, rany ani stopy krvi.
Dobré ráno: Squid game spôsobil ošiaľ, pritom nejde o nič originálne
Už niekoľko týždňov ide o najsledovanejší seriál.
Kollára treba kúpiť alebo vyhodiť (komentár)
Sme rodina premiérovi blokuje kľúčové reformy.

Aktuality

Výberové konanie na pozíciu: pracovníčka verejnej správy

Obec Čierna, Hlavná 24/17, 076 43 Čierna, IČO: 00331457, v súlade s ustanovením §6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na pozíciu

pracovníčka verejnej správy – administratívna pracovníčka, účtovníčka pre účtovnú a mzdovú agendu

 

Miesto výkonu práce: Obecný úrad Čierna, Hlavná 24/17, 076 43 Čierna

 

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok, alebo podľa dohody

 

Pracovný pomer: na dobu určitú, zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky administratívnej pracovníčky a účtovnícky OcÚ

 

Predpokladaný nástup: 01. septembra 2021, alebo podľa dohody

 

Platové podmienky: Platové zaradenie v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 o odmeňovaním niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.


Kvalifikačné predpoklady: Úplne stredné vzdelanie ekonomického zamerania, alebo vysokoškolského vzdelania minimálne I. stupňa ekonomického zamerania. Prax v podvojnom účtovníctve so zameraním na verejnú správu a mzdovej personalistike (minimálne 2 roky). Užívateľské ovládanie PC Word, Excel, Office a programov IFOSOFT.

 

Znalosti zákonov:

- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

- Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o ochrane osobných údajov).

Iné kritéria a požiadavky:

-          Samostatnosť, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť na prácu, flexibilnosť a chuť učiť sa, časová flexibilnosť, absolvovanie vyžadovaných školení na prácu v informačných systémoch vo verejnej správe, komunikatívnosť, práca s pokladňou, ovládanie hospodárskej korešpondencie.

 Zoznam požadovaných podkladov:

- profesijný životopis

 - úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- čestné prehlásenie o bezúhonnosti – originálny výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

 - písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- čestné prehlásenie o odbornej praxi

- čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony

 

Charakteristika pracovného miesta (náplň práce):

-          Samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva vo verejnej správe (obce)

-          Spracovávanie kvartálnych a ročných účtovných a rozpočtových uzávierok, finančných výkazov, štatistických výkazov a zabezpečenie overovania účtovnej závierky audítorom

-          Vypracovanie rozpočtového hospodárenia obce a záverečného účtu obce, výročnej správy, rozpočtu obce

-          Spracovávanie rozpočtovníctva v RIS SAM (rozpočtový informačný systém pre samosprávy), práca v účtovnom programe IFOSOFT

-          Zúčtovanie daňových predpisov a a účtovných prípadov zrealizovaných na bežných účtoch obce a aj pokladne

-          Zabezpečenie dodržiavania účtovných termínov

-          Zabezpečenie včasné poskytovanie prostriedkov štátneho rozpočtu na činnosť MŠ, školskej jedálne a kontroluje ich využitie

-          Vedenie evidenciu majetku obce

-          Pripravenie pokladov na vykonávanie inventarizácie

-          Preskúmanie vecnej správnosti faktúr, vykonávanie opatrení na ich včasnú úhradu, zabezpečenie povinného zverejňovania faktúr na webovom sídle obce

-          Personalistika – vedenie pracovnoprávneho a mzdovú agendu obce

-          Spracovanie podkladov a následne spracovávanie mesačných miezd

-          Spracovanie prevodných príkazov pre výplatu miezd, preddavkov daní, odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne

-          Spracovanie a následne odoslanie mesačných výkazov do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a na daňový úrad

-          Zúčtovanie miezd s rozpočtom obce

-          Zaúčtovanie mzdového predpisu do systému podvodného účtovníctva

-          Štvrťročné vypracovanie a zasielanie štatistických výkazov o práci pre ŠÚ SR

-          Spracovanie prihlášok, odhlášok, evidenčných listov, zápočtových listov a nahlasovanie zmien na sociálnu poisťovňu a do zdravotnej poisťovne

-          Spracovanie ročného zúčtovanie preddavkov na daň, vypracovanie a následne podanie Hlásenia obce na daňový úrad

-          Spracovanie ročného daňového priznania obce

-          Samostatné a komplexné vybavovanie daňovej agendy obce (daň z nehnuteľností, daň za komunálny a stavebný odpad, daň za psa a pod.) – práca v programe IFOSOFT

-          Komplexná administratívna agenda (správa registratúry – vedenie pošty, vyúčtovanie cestovných príkazov, evidencia faktúr atď.)

-          Vedenie evidencia obyvateľstva a práca v centrálnom informačnom systéme registra obyvateľov (REGOB)

-          Osvedčovanie listín a podpisov

-          Vedenie agendy prideľovania súpisných čísiel a práca v informačnom systéme registra adries (RA)

-          Spolupráca pri vypracovaní žiadostí, realizácií a vyúčtovávaní dotácií z rôznych projektov a z eurofondov

-          Zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných obcou

-          Zabezpečenie agendy krízového manažmentu – práce v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie (EPSIS)

-          Vedenie dochádzky pracovníkov v hmotnej núdzi (AČ a MOS)

-          Zabezpečenie služieb pre verejnosti (odpovedať na žiadosti obyvateľov, atď)

-          Plnenie ďalších úloh podľa potrieb obce.

 

 

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru s uchádzačom na Obecnom úrade.

 

 

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:

Žiadosť a požadované doklady je potrebné doručiť najneskôr do 30. júna 2021 do 12:00 hodiny v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konania: Pracovníčka verejnej správy NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obecný úrad Čierna, Hlavná 24/17, 076 43 Čierna. Uchádzači o pracovnú pozíciu môžu doručiť svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania poštou alebo osobne.

 

Obec Čierna si vyhradzuje právo:

-          Nevybrať žiadneho z uchádzačov

-          Zrušiť výberové konanie na pracovnú pozíciu pracovníčka verejnej správy – administratívna pracovníčka, účtovníčka pre účtovnú a mzdovú agendu.

-           

Viac informácii na tel.č. 056/6350107 alebo na email: oucierna@cierna.eu.

 

 V Čiernej, dňa 31.05.2021.

 

 

                                                    Ladislav Jámbor

                                                      starosta obce


1. 6. 2021 4:09:03
Kalendár
sepoktóber 2021nov
poutstštpisone
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Správy Új szó